1.2.2024 Tärkeä tiedote liittyen SMAAK-tuote-erien takaisinvetoon

Päivitetty 1.2.2024

Tuoteturvallisuus ja - laatu SMAAK tuotteiden valmistuksessa

Musti Group on toiminut tiiviissä yhteistyössä Ruokaviraston kanssa selvittääkseen marraskuussa 2023 tapahtuneet koirien sairastumisien syyt liittyen SMAAK Herkkä Kala rehuun. Ruokavirasto tutki takaisinvedettyjä lemmikkieläinten ruokia ja niiden raaka-aineita. Todennäköinen syy Ruokaviraston lausunnon mukaisesti lemmikkien vakaviin oireisiin on ollut perunaraaka-aineen sisältämien glykoalkaloidien ja perunaraaka-aineen käyttömäärän yhdistelmä. Ruokaviraston rehuksi soveltumattomaksi toteamat tuotteet hävitetään energiajakeena.

Musti Group teki kattavan selvityksen toiminnastaan varmistaakseen tuoteturvallisuuden jatkossa ja perustaa toimintansa seuraaviin periaatteisiin.

SMAAK Herkkä Kala rehua valmistavassa tuotantolaitoksessa tuoteturvallisuuden perustana on sertifioitu elintarviketurvallisuuden johtamisjärjestelmä (FSSC 22000), mikä auditoidaan kolmannen tahon toimesta vuosittain. Järjestelmää arvioidaan myös sisäisten auditointien avulla. Tuoteturvallisuusjärjestelmä on riskiperustainen ja se perustuu vaarojen (biologiset, kemialliset ja fysikaaliset) tunnistamiseen ja niiden kriittisyyden arviointiin HACCP-periaatteiden mukaisesti. HACCP-järjestelmä on osa tuotantolaitoksen omavalvontajärjestelmää, missä vaaroja ennaltaehkäistään myös kattavan tukijärjestelmän avulla.

Vaaratekijät on analysoitu tuoteryhmien tuotantovaiheiden mukaisesti. Vaaratekijöiden osalta on riskiperusteisen lähestymistavan mukaisesti arvioitu vaaran todennäköisyys ja vakavuus sekä määritetty asianmukaiset hallintakeinot ko. todennäköisyys- ja vakavuusaste huomioiden. Kriittisille hallintapisteille on määritetty raja-arvot, kuvattu seurantajärjestelmät ja dokumentointi, määritetty korjaavat toimenpiteet sekä vastuut ja valvonta.  Mikrobiologisia vaaroja hallitaan hyvällä tuotantohygienialla ja tasoa arvioidaan näytteenottosuunnitelman avulla (tuotantolaitos, tuotteet). Raaka-aineiden ja tuotteiden laatu varmistetaan kattavalla rehuanalyysillä, minkä avulla mahdolliset toleranssipoikkeamat voidaan sulkea pois.

Tuotantolaitoksessa toimii HACCP-ryhmä, joka vastaa HACCP:n toteuttamisesta ja valvonnasta sekä siihen liittyvästä kirjanpidosta. Ryhmän jäsenet on koulutettu HACCP-periaatteiden soveltamiseen. Tuotantohenkilökunnalle järjestetään tuoteturvallisuuden hallintaan liittyvää koulutusta säännöllisesti vuosittaisen koulutusohjelman mukaisesti.

Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus kokonaisuudessaan arvioidaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa. Vuoden 2024 päivitys tapahtuu maaliskuun loppuun mennessä.

Musti Group on tunnistanut seuraavat toimenpiteet ja tehnyt toteutussuunnitelman tuotantolaitoksen toiminnan kehittämiseksi varmistaakseen tuoteturvallisuuden jatkossa:

 • tuotteessa käytetyn perunahiutaleen osalta jatkossa jokaisesta raaka-aine-erästä analysoidaan glykoalkaloidipitoisuus;
 • tuotekehitysvaiheessa raaka-aineriskianalyysiä tarkennetaan ja sen mukaisesti hankintakriteereihin lisätään laatuvaatimuksia (esim. sallittu glykoalkaloidipitoisuus);
 • toimittajien laadunvarmistusta kehitetään lisäresurssin avulla;
 • herkästi pilaantuvista raaka-aineista tehdään tarkempi riskianalyysi niiden säilyvyyden varmistamiseksi.

Varmistaakseen rehuissa käytettävien raaka-aineiden soveltuvuuden sekä niiden käyttömäärät, Musti Group on teettänyt ulkoisella asiantuntijalla kattavan tuotereseptien tarkastuksen yhteistyössä omien asiantuntijoiden kanssa. Tarkastuksessa huomioitiin riskitekijät eläimen terveyden ja ravitsemuksen näkökulmasta.

Reklamaatioiden käsittely etenee

Olemme tänään 12.12.2023 lähettäneet reklamaation tehneille asiakkaillemme asiakaskirjeen korvaushakemusten käsittelyn etenemisestä.

Korvaushakemusten käsittely on edennyt seuraavaan vaiheeseen. Sen toteuttaa vakuutusyhtiömme If. If käsittelee reklamaatiot mahdollisimman nopeasti.

Reklamaation meille tehneet asiakkaat voivat odottaa rauhassa yhteydenottoa Ifistä. Mikäli asiaan liittyen nousee kysymyksiä, reklamaation tehneet asiakkaat voivat olla yhteydessä Ifiin asiakaskirjeen liitteenä olevien Ifin ohjeiden mukaan.

Tulemme korvaamaan asiakkaillemme eläinlääkärikulut, jotka ovat aiheutuneet tiettyihin SMAAK Herkkä kala viljaton -koiranruokiin ja SMAAK viljaton kana -kissanruokiin liittyneistä sairastumisista.

Haluamme vielä pyytää syvästi anteeksi tapahtunutta. Teemme kaikkemme, jotta vastaavaa ei enää tapahdu ja jotta asiakkaidemme luottamus meihin ja tuotteisiimme palautuu.

Päivitetty 16.11.2023

Lemmikkien sairastumisien syyksi on varmistunut ulkomaisen perunahiutaleen korkea glykoalkaloiditaso

Olemme kuluneen kahden viikon aikana selvittäneet syitä lemmikkien saamille oireille tiiviissä yhteistyössä Ruokaviraston, eläinlääkäreiden ja raaka-ainetuottajien kanssa.

Teettämissämme laboratoriokokeissa on nyt vahvistunut, että lemmikkien sairastumisien syy on perunahiutaleen korkea glykoalkaloiditaso. Kokeet suoritettiin sekä raaka-aineelle että valmiille tuotteelle. Molempien tuloksissa paljastui kohonneet glykoalkaloiditasot. SMAAK Herkkä kala viljaton koiranruoka -tuotteessa peruna on merkittävä osa reseptiä ja glykoalkaloiditaso oli korkea kyseisessä tuotteessa. Olemme käyttäneet kyseistä perunahiutaletta kahdessa tuotteessamme, ja lopetimme näiden tuotteiden myynnin kokonaisuudessaan viime viikolla.

Olemme Ruokaviraston kanssa yhdessä laaditun listan pohjalta testanneet myös mahdollisia mikrobiologisia oireiden aiheuttajia, mutta näytteet ovat olleet puhtaita. Ruokavirasto jatkaa omia tutkimuksia ja teemme heidän kanssaan aktiivista yhteistyötä, kunnes loputkin laboratoriotutkimukset valmistuvat.

”Pyydämme anteeksi kaikilta asiakkailtamme, ja erityisesti heiltä, joiden lemmikit ovat sairastuneet. Näin ei olisi ikinä saanut tapahtua. Teemme kaikkemme palauttaaksemme asiakkaidemme luottamuksen. Tapauksen on oltava myös herätys koko lemmikkiruoka-alalle. Meidän on yhdessä eurooppalaisten ruokaviranomaisten kanssa vaikutettava niin, että rehulle määritellään EU:ssa raja-arvot. Vain siten voimme todella varmistua, että näin ei tapahdu enää koskaan”, sanoo David Rönnberg, Musti Groupin toimitusjohtaja.

Glykoalkaloideille ei EU:ssa ole asetettu rehurajoja. Tämän takia eurooppalaiset toimittajat eivät mittaa arvoja joka erästä. Tulemme jatkossa mittaamaan jokaisen saapuvan perunaerän raaka-aineen glykoalkaloiditason ja olemme lopettaneet yhteistyön kyseisen raaka-ainevalmistajan kanssa. Tulemme myös korvaamaan asiakkaillemme tapauksesta aiheutuneet eläinlääkärikulut. Tarkemmat reklamaatio-ohjeet asiakkaillemme:

9.11. myynnistä kokonaisuudessaan poistetut tuotteet:

SMAAK Herkkä kala viljaton koiranruoka

SMAAK Viljaton kana kissanruoka

Kyseiset tuotteet voi palauttaa myös ilman alkuperäistä pakkausta tai kuittia. Mikäli olet ostanut kyseisiä tuotteita, suosittelemme keskeyttämään tuotteiden käytön ja pyydämme teitä palauttamaan ruoat ostopaikan mukaan Mustin ja Mirrin myymälään.

Pyydämme myös tekemään tarvittaessa virallisen reklamaation suoraan asiakaspalveluumme osoitteeseen asiakaspalvelu@mustijamirri.fi.

 • tuotteen nimi
 • eränumero (jos tiedossa)
 • parasta ennen päivämäärä (jos tiedossa)
 • koska tuote otettu käyttöön
 • kauanko tuotetta on käytetty ennen oireiden alkamista
 • miten tuotetta on säilytetty
 • minkälaisia oireita lemmikki on saanut
 • muita lisätietoja tapahtuneesta (esim. olemassa olevat eläinlääkärilausunnot, tutkimustulokset)

Miten toimitaan, jos asiakkaalla on oma lemmikkivakuutus? Pitääkö asiakkaan hakea ensin korvausta omasta vakuutusyhtiöstä? Maksaako oma vakuutusyhtiö korvauksen?

 • Asiakas voi valita, hakeeko hän korvausta eläinlääkärikuluihin kokonaisuudessaan Musti Groupilta vai osittain omasta vakuutusyhtiöstään. Jos asiakas päättää hakea osittaista korvausta omasta vakuutusyhtiöstään, korvaamme asiakkaalle hänen omavastuuosuutensa. Korvaus on mahdollista saada kokomääräisesti joko omalta vakuutusyhtiöltä heidän päätöksensä mukaisesti tai Musti Groupilta.

Kuinka nopeasti käsittelemme korvauspyyntöjä ja asiakasviestejä?

 • Tulemme olemaan mahdollisimman pian yhteyksissä asiakkaisiimme, jotka ovat lähettäneet meille reklamaation. Yhteyspyyntöjen määrä on suuri, mutta käsittelemme jokaisen palautteen, reklamaation ja korvausvaatimuksen asianmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti. Asiakaspalvelumme priorisoi korvauspyyntökäsittelyt. Yksittäisten korvauspyyntöjen ja reklamaatioiden käsittelyaika riippuu myös meille lähetettyjen lisätietojen laajuudesta.
 • Kaikki asiakaspalautteet ja tiedustelut ovat meille äärimmäisen tärkeitä ja pyrimme hoitamaan ne niin nopeasti kuin mahdollista. Valitettavasti tällä hetkellä asiakaspalvelumme on väliaikaisesti ruuhkautunut ja sähköpostien käsittelyyn voi mennä normaalia pidempi aika. Olemme tästä hyvin pahoillamme.

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivitetty 16.11.2023

SMAAK Herkkä kala viljaton koiranruoka ja SMAAK Viljaton kissanruoka kana -tuotteet on 9.11. poistettu myynnistä kokonaisuudessaan, sillä näissä on käytetty saman ulkomaisen raaka-ainevalmistajan perunahiutaletta kuin aiemmin myynnistä poistetuissa tuote-erissä.

Aikaisemmin tehdyt takaisinvedot:

7.11. myynnistä vedetyt tuote-erät:

SMAAK Herkkä Kala Viljaton koiranruoka 2 kg ja 10 kg parasta ennen 12.4.2025, 13.4.2025

SMAAK Viljaton Kana kissanruoka 1,5 kg ja 7 kg parasta ennen 19.4.2025

Viikolla 44 myynnistä vedetyt tuote-erät:

SMAAK Herkkä Kala Viljaton koiranruoka 2 kg ja 10 kg parasta ennen 3.4.2025, 4.4.2025

Mitä omistajan tulisi nyt tehdä, jos lemmikki on sairastunut tuotteestanne?

 • Mikäli olet ostanut alla mainittuja tuote-eriä, suosittelemme keskeyttämään tuotteiden käytön ja pyydämme teitä palauttamaan ruoat Mustin ja Mirrin myymälään. Ruoan voi palauttaa myös ilman alkuperäistä pakkausta tai kuittia.
 • Pyydämme myös tekemään virallisen reklamaation mukaan suoraan asiakaspalveluumme osoitteeseen asiakaspalvelu@mustijamirri.fi ja lähettämään meille alla olevat lisätiedot reklamaation sujuvoittamiseksi:
  • tuotteen nimi
  • eränumero (jos tiedossa)
  • parasta ennen päivämäärä (jos tiedossa)
  • koska tuote otettu käyttöön
  • kauanko tuotetta on käytetty ennen oireiden alkamista
  • miten tuotetta on säilytetty
  • minkälaisia oireita lemmikki on saanut
  • muita lisätietoja tapahtuneesta (esim. olemassa olevat eläinlääkärilausunnot, tutkimustulokset)

Missä tuotteita on myyty?

 • Tuotteita on myyty Mustissa ja Mirrissä sekä Peten Koiratarvikkeessa myymälöissä että verkkokaupassa.

Minkälaisia oireita lemmikeillä on ilmennyt?

 • Oireissa painottuvat moniniveltulehdus, voimakas kipu ja kuume. Sen lisäksi palautteissa on raportoitu myös pahoinvoinnista ja väsymyksestä. Oireiden voimakkuus on vaihdellut, osalla koirista oireet ovat olleet voimakkaita ja vakavia.
 • On tärkeä muistaa, että lemmikkien pahoinvointiin ja vatsavaivoihin voi olla useita syitä, kuten stressi tai ruoka, jos ruoka on lemmikille uusi. Myös ruuan vaihtaminen nopeasti voi aiheuttaa lemmikille vatsanväänteitä.

Miten toimitaan, jos asiakkaalla on oma lemmikkivakuutus? Pitääkö asiakkaan hakea ensin korvausta omasta vakuutusyhtiöstä? Maksaako oma vakuutusyhtiö korvauksen?

 • Asiakas voi valita, hakeeko hän korvausta eläinlääkärikuluihin kokonaisuudessaan Musti Groupilta vai osittain omasta vakuutusyhtiöstään. Jos asiakas päättää hakea osittaista korvausta omasta vakuutusyhtiöstään, korvaamme asiakkaalle hänen omavastuuosuutensa. Korvaus on mahdollista saada kokomääräisesti joko omalta vakuutusyhtiöltä heidän päätöksensä mukaisesti tai Musti Groupilta.

Kuinka nopeasti käsittelemme korvauspyyntöjä?

 • Tulemme olemaan mahdollisimman pian yhteyksissä asiakkaisiimme, jotka ovat lähettäneet meille reklamaation. Yhteyspyyntöjen määrä on suuri, mutta käsittelemme jokaisen palautteen, reklamaation ja korvausvaatimuksen asianmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti. Asiakaspalvelumme priorisoi korvauspyyntökäsittelyt. Yksittäisten korvauspyyntöjen ja reklamaatioiden käsittelyaika riippuu myös meille lähetettyjen lisätietojen laajuudesta.

 Miten on mahdollista, että näin on päässyt tapahtumaan?

 • Glykoalkaloideille ei ole määritelty EU:ssa rajoja rehulle. Tämän takia eurooppalaiset toimittajat eivät mittaa arvoja joka erästä. Jatkossa me varmistamme itse jokaisen tehtaallemme saapuvan erän glykoalkaloiditason.

Millainen myrkky glykoalkaloidi on?

 • Glykoalkaloidia muodostuu esimerkiksi, kun peruna alkaa vihertää. Se voi aiheuttaa myrkytysoireita, kuten vatsa- tai suolistokipua, ripulia, oksentelua ja hermosto-oireita.

Voinko syöttää turvallisesti muita ruokia, joissa on perunaa tai perunapohjaisia raaka-aineita?

 • Saatujen reklamaatioiden perusteella, olemme rajanneet ongelman yhteen perunahiutale-erään. Ruuat, joihin tätä kyseistä perunahiutale-erää on päätynyt, on vedetty myynnistä.
 • Lisäksi viimeisimpien tietojen mukaan olemme saaneet näiden kahden tuotteen aiemmista tuote-eristä myös reklamaatioita. Haluamme varmuuden vuoksi poistaa myynnistä kokonaan nämä kaksi tuotetta, joissa saman raaka-ainevalmistajan ulkomaista perunahiutaletta on mahdollisesti käytetty. Koemme ettemme voi luottaa kyseiseen toimittajaan.
 • Tulemme tekemään kaikkemme, että tällaista ei tapahdu enää koskaan. Varmistamme jatkossa jokaisen saapuvan perunaerän raaka-aineen glykoalkaloiditason. Olemme myös lopettaneet yhteistyön kyseisen raaka-ainetoimittajan kanssa.

Katso SMAAK tuotteiden raaka-ainelista ja perunaa sisältävien tuotteiden raaka-aine erittely täältä. Päivitämme listaa, kunnes kaikkien tuotteiden tiedot ovat helposti saatavillasi. 

Mistä maasta perunatärkkelys tulee ja mistä maasta perunahiutale?

 • Perunatärkkelys: Suomi
 • Perunahiutale: Suomi ja Alankomaat, suomalaisen perunan saatavuushaasteen vuoksi. Alankomaista on nyt toimitukset lopetettu.

Miten varmistetaan, ettei näin käy uudelleen?

 • Jatkossa me varmistamme jokaisen erän glykoalkaloiditason omalla tehtaallamme Suomessa.

 Millä te ylipäätään aiotte varmistaa asiakkaillenne, että teidän tuotteisiin voi jatkossa luottaa?

 • Meidän työmme tarkoitus on mahdollistaa ensiluokkainen huolenpito lemmikeistä ja laadukkaan ravinnon tarjoaminen on sen ytimessä. Olemme panostaneet tähän osaamiseen jo vuosien ajan ja tulemme tekemään kaikkemme palauttaaksemme asiakkaidemme luottamuksen. 
 • Tehtaalla varmistetaan jatkossa jokaisen saapuvan perunaerän raaka-aineen glykoalkaloiditaso. Olemme myös lopettaneet yhteistyön kyseisen raaka-ainetoimittajan kanssa. On selvää, että käymme myös koko prosessimme läpi, onko siellä muuta tarkennettavaa.
 • Tehdas myös noudattaa kaikkien siellä tuotettavien tuotteiden osalta FSSC 22000 -laatujärjestelmää sekä hyväksyttyä omavalvontajärjestelmää.

 Miksi olemme markkinoineet SMAAKkia suomalaisena/kotimaisena?

 • Kotimaisen perunahiutaleen saatavuudessa on ollut merkittäviä ongelmia, ja olemme tämän vuoksi joutuneet hankkimaan perunahiutaletta sisältäviin tuotteisiimme raaka-aineen lähimarkkinoilta.
 • Verkkokaupassamme on ollut epätarkka tieto perunahiutaleen alkuperästä. Verkkokaupassa on lukenut “kotimaista perunaa”. Tuotteessa käytetty perunatärkkelys on kotimaista, mutta perunahiutale on saatavuuden mukaan ollut välillä kotimaista ja välillä ulkomaista. Pyydämme tätä virheellistä tietoa anteeksi. On selvää, että tuotetietojen kuuluisi olla aina ajan tasalla. Käymme parhaillaan läpi kaikki verkkokauppamme tiedot tuotteiden alkuperästä ja tulemme jatkossa varmistamaan, että tuotteiden alkuperätiedot ovat ajan tasalla.

Mitkä ovat avainlipun kriteerit?

 • Avainlipun kriteerinä on, että yli 50 % tuotteen omakustannusarvosta on suomalaista. Omakustannusarvo sisältää sekä raaka-aineiden että työn omakustannushinnan. Tämä toteutuu kaikkien SMAAK-tuotteiden kohdalla.

 

Uppdaterad på Svenska 16.11 2023

Höga koncentrationer av glykoalkaloider i utländska potatisflingor bekräftad som orsak till att husdjur insjuknat

Under de senaste två veckorna har vi arbetat i nära samarbete med den finska livsmedelsmyndigheten, veterinärer och leverantörer för att fastställa orsaken till den oönskade reaktioner hos vissa husdjur.

Den nyligen externt genomförda laboratorieanalysen har nu bekräftat att anledningen till att husdjur insjuknar är den höga koncentrationen av glykoalkaloider som funnits i utländska potatisflingor. Tester har utförts både på råvaran och färdig produkt, vilket avslöjade förhöjda nivåer av glykoalkaloider i båda fallen. Potatis utgör en betydande del av receptet i vår produkt "SMAAK Adult Grain-Free Fish för hundar", där glykoalkaloidnivån var förhöjd. Vi har använt dessa potatisflingor i två av våra produkter. Förra veckan tog vi bort dessa produkter från försäljningen helt och avslutade produktionen.

Efter en lista sammansatt tillsammans med den finska livsmedelsmyndigheten utförde vi även tester för att undersöka potentiella mikrobiologiska orsaker till de rapporterade symptomen. Proverna visade inga tecken på kontamination.

Den finska livsmedelsmyndigheten fortsätter de officiella undersökningarna och vi samarbetar aktivt med dem tills de återstående laboratorietesterna är avslutade.

"Vi ber om ursäkt till alla våra kunder, men särskilt till dem vars husdjur har upplevt hälsoproblem. Detta borde aldrig ha inträffat och vi kommer att göra allt vi kan för att återställa våra kunders förtroende. Detta är också en väckarklocka för hela foderindustrin, vi borde alla driva på för etablerade gränsvärden tillsammans med de europeiska livsmedelsmyndigheterna inom EU. Endast då kan vi säkerställa att detta aldrig händer igen", säger David Rönnberg, VD för Musti Group.

Glykoalkaloider har idag inga etablerade gränsvärden inom EU. Det är därför europeiska leverantörer inte mäter värden för varje parti. I framtiden kommer vi att mäta glykoalkaloidnivåerna i varje parti i vår egna produktion och vi har också avslutat vårt samarbete med den berörda leverantören. Vi kommer, som tidigare kommunicerats, också att ersätta våra kunder för de veterinärkostnader som har uppstått som en konsekvens av detta. Kunden kan hitta ytterligare instruktioner för att söka ersättning på vår webbplats.

Produkterna i fråga kan också returneras utan originalförpackning eller kvitto. Om du har köpt dessa produkter rekommenderar vi att du slutar använda dem och returnerar dem till en Musti ja Mirri butik.

Vi ber dig också att göra en formell reklamation direkt till vår kundtjänst på asiakaspalvelu@mustijamirri.fi om det behövs.

Vi skulle också be dig skicka oss följande ytterligare information för att underlätta reklamationsprocessen:

 • produktnamn
 • partinummer (om känt)
 • bäst före-datum (om känt) när produkten togs i bruk
 • hur länge produkten har använts innan symtomen började
 • hur produkten har förvarats
 • vilka symptom husdjuret har upplevt
 • eventuell annan relevant information om händelsen (till exempel befintliga veterinärutlåtanden, undersökningsresultat)

 

Update in English 16.11.2023

Press Release: High concentration of glycoalkaloids in foreign potato flakes confirmed as the cause of pets falling ill

For the past two weeks, we have worked in close cooperation with the Finnish Food Authority, veterinarians, and suppliers to determine the cause of adverse reactions in pets.

The recent externally conducted laboratory analysis has now verified that the reason for pets falling ill is the high concentration of glycoalkaloids found in the foreign potato flakes. Testing was performed on both the raw material and the food product, revealing elevated levels of glycoalkaloids in both instances. Potato is a significant part of the recipe in our “SMAAK Adult Grain-Free Fish for Dogs” product in which the glycoalkaloid level was high. We have used these potato flakes in two of our products. Last week we removed these products from sale in their entirety.

Following a list comprised together with the Finnish Food Authority, we also conducted tests to explore potential microbiological causes of the reported symptoms. The samples returned with no signs of contamination.

The Finnish Food Authority is continuing the official investigations, and we are actively collaborating with them until the remaining laboratory tests are completed.

“We extend our apologies to all our customers, with a special acknowledgment to those whose pets experienced health issues. This should have never happened. We will do everything we can to restore our customers’ trust in us. This is also a wake up call to the entire pet food industry, we should all push for established feed limits in the EU together with the European Food Authorities. Only then can we make sure that this can never happen again”, says Mr. David Rönnberg, CEO of Musti Group.
 
Glycoalkaloids do not have established feed limits in the EU. This is why European suppliers do not measure values for every batch. In the future, we will measure the glycoalkaloid levels in every batch at our own factory, and we have also ended our cooperation with the supplier in question. We will also reimburse our customers for the veterinary costs that have occurred as a result of this. Customers can find further instructions for seeking reimbursement on our website.

 

Tiedote 9.11.2023

Musti Group lopettaa SMAAK Herkkä kala viljaton koiranruoka- ja SMAAK Viljaton kissanruoka kana -tuotteiden myynnin

Olemme varotoimenpiteenä tänään poistaneet myynnistä SMAAK Herkkä kala viljaton koiranruoka ja SMAAK Viljaton kissanruoka kana -nimiset tuotteet kokonaisuudessaan, sillä näissä on käytetty saman ulkomaisen raaka-ainevalmistajan perunahiutaletta kuin aiemmin myynnistä poistetuissa tuote-erissä.

Käymme koko ajan läpi asiakkailtamme tulleita yhteydenottoja, ja tämän myötä tilannekuvamme on nyt myös tarkentunut.

Olemme saaneet myös näiden kahden yllämainitun tuotteen aiemmista tuote-eristä nyt reklamaatioita ja haluamme varovaisuusperiaatteeseen nojaten poistaa myynnistä kokonaan nämä kaksi tuotetta, joissa saman raaka-ainevalmistajan ulkomaista perunahiutaletta on mahdollisesti käytetty. Muissa tuotteissamme kyseistä perunahiutaletta ei käytetä.

Pyydämme syvästi anteeksi kaikilta asiakkailtamme. Tilanne on vakava ja tällaista ei saisi koskaan tapahtua. Varmistamme jatkossa jokaisen saapuvan perunaerän raaka-aineen glykoalkaloiditason. Tulemme tekemään kaikkemme, että tällaista ei tapahdu enää koskaan.

Kyseiset tuotteet voi palauttaa myös ilman alkuperäistä pakkausta tai kuittia. Mikäli olet ostanut kyseisiä tuotteita, suosittelemme keskeyttämään tuotteiden käytön ja pyydämme teitä palauttamaan ruoat ostopaikan mukaan Mustin ja Mirrin tai Peten Koiratarvikkeen -myymälään.

Pyydämme myös tekemään tarvittaessa virallisen reklamaation suoraan asiakaspalveluumme osoitteeseen asiakaspalvelu@mustijamirri.fi. tai info@petenkoiratarvike.com

 • tuotteen nimi
 • eränumero (jos tiedossa)
 • parasta ennen päivämäärä (jos tiedossa)
 • koska tuote otettu käyttöön
 • kauanko tuotetta on käytetty ennen oireiden alkamista
 • miten tuotetta on säilytetty
 • minkälaisia oireita lemmikki on saanut
 • muita lisätietoja tapahtuneesta (esim. olemassa olevat eläinlääkärilausunnot, tutkimustulokset)

På svenska:

Uppdaterad 9.11.2023

Musti group slutar sälja SMAAK Adult Grain-Free Fish hundfoder och SMAAK Grain-Free Chicken kattfoder

Som en försiktighetsåtgärd har vi idag återkallat SMAAK Adult Grain-Free Fish hundfoder och SMAAK Grain-Free kattfoder från försäljning i sin helhet, eftersom de innehåller potatisflingor från samma utländska råvarutillverkare som de tidigare återkallade partierna.

Vi går ständigt igenom den feedback vi har fått från våra kunder, och som ett resultat av detta har vår lägesbild nu blivit mer korrekt.

Vi har nu också fått reklamationer på tidigare partier av de två ovan nämnda produkterna och som en försiktighetsåtgärd vill vi återkalla dessa två produkter, i vilka utländska potatisflingor kan ha använts, helt och hållet från marknaden. I våra andra produkter används inte dessa potatisflingor.

Vi ber djupt om ursäkt till alla våra kunder. Det här är en allvarlig situation och något som aldrig borde få hända. I framtiden kommer vi att kontrollera nivån av glykoalkaloider i råvaran i varje potatisparti som vi tar emot. Vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa att detta aldrig händer igen.

Produkterna i fråga kan också returneras utan originalförpackning eller kvitto. Om du har köpt dessa produkter rekommenderar vi att du slutar använda dem och returnerar dem till en Musti ja Mirri butik.

Vi ber dig också att göra en formell reklamation direkt till vår kundtjänst på asiakaspalvelu@mustijamirri.fi om det behövs.

Vi skulle också be dig skicka oss följande ytterligare information för att underlätta reklamationsprocessen:

 • produktnamn
 • partinummer (om känt)
 • bäst före-datum (om känt) när produkten togs i bruk
 • hur länge produkten har använts innan symtomen började
 • hur produkten har förvarats
 • vilka symptom husdjuret har upplevt
 • eventuell annan relevant information om händelsen (till exempel befintliga veterinärutlåtanden, undersökningsresultat)

In English:

Updated 9.11.2023

Musti Group delists “SMAAK Dog GF Fish” and “SMAAK Cat Adult GF Chicken” products

Today, as a precaution, we have delisted the products “SMAAK Dog GF Fish” and “SMAAK Cat Adult GF Chicken”, because of the use of potato flakes from the same foreign raw material manufacturer as in the previously withdrawn product batches. We are constantly going through messages from our customers and, as a result, are gaining a clearer picture of the situation.

We have now also received complaints about previous product batches of these two products mentioned above, and based on the precautionary principle, we want to delist the two products where foreign potato flakes have potentially been used.

The potato flakes in question are not used in our other products. We deeply apologize to all our customers. This is a severe situation, the kind of which should never happen.

In the future, we will check the glycoalkaloid level in the raw materials of all incoming potato batches. We will do everything we can to make sure this never happens again.

The products in question can also be returned without their original packaging or receipt. If you have purchased the products, we recommend that you immediately stop using the products and ask you to return the pet food to the purchasing place.

If needed, we also ask that you make an official reclamation directly to our customer service asiakaspalvelu@mustijamirri.fi. and send us the following additional information to facilitate the handling of your complaint:

 • Product name
 • Batch number (if known)
 • Best before date (if known)
 • When the product was first used
 • How long the product was used before symptoms began
 • How the product has been stored
 • What kind of symptoms the pet has developed
 • Any other additional information about the incident (e.g., existing veterinary reports, test results)

 

Päivitetty tiedote 8.11.2023

Mahdollinen syy lemmikkien sairastumisiin ulkomainen perunahiutale, jota on kahdessa viljattomassa tuotteessa. Varotoimenpiteenä Musti Group on vetänyt myynnistä kyseiset tuotteet Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Musti Group veti viime viikolla myynnistä SMAAK Herkkä Kala Viljaton -koiranruokatuotetta. Viime viikolla poisvedetystä tuote-erästä suurin osa pysäytettiin kauppoihin ja varastoihin. Ennen poisvetoa myyntiin päätyi 1400 säkkiä, joista valtaosa oli myyty Suomessa. Osa myyntiin päätyneestä ruuasta on mahdollisesti pilaantunutta.

”Sairastuneiden koirien oireiden ja ruoan ainesosien perusteella on hyvin mahdollisesti kyse glykoalkaloidimyrkytyksestä. Asiantuntijamme ovat päätelleet, että syynä voisi olla glykoalkaloidien korkea pitoisuus ulkomailta tuodussa perunahiutale-erässä. Glykoalkaloideille ei EU:ssa ole rehurajoja. Tämän takia eurooppalaiset toimittajat eivät mittaa arvoja joka erästä. Jatkossa tulemme omalla tehtaallamme itse mittaamaan jokaisen erän glykoalkaloiditason”, kommentoi Musti Groupin toimitusjohtaja David Rönnberg ja jatkaa:

“Tätä ulkomaista perunahiutale-erää on käytetty vain kahdessa meidän ruokareseptissämme, emmekä missään nimessä halua ottaa asiassa pienintäkään riskiä sillä aikaa, kun odotamme laboratoriotutkimusten tuloksia. Siksi olemme päättäneet varotoimenpiteenä vetää myynnistä vielä nämä tuote-erät”, sanoo toimitusjohtaja David Rönnberg.

Varotoimenpiteenä yhtiö vetää myynnistä seuraavat viljattomat tuote-erät:

SMAAK Herkkä Kala Viljaton koiranruoka 2 kg ja 10 kg parasta ennen 12/04/2025, 13/04/2025

SMAAK Viljaton Kana kissanruoka 1,5 kg ja 7 kg parasta ennen 19/04/2025

Suurin osa näistä tuotteista on saatu pysäytettyä varastoihin ja myymälöihin.

Musti Group tulee heti tehostamaan Liedon tehtaan omavalvontaansa ja on myös lopettanut tilaamisen kyseessä olevan perunahiutaleen valmistajalta. Lisäksi Musti Group on informoinut asiakasyritystään, jonka yhteen tuotantoerään on mahdollisesti päätynyt kyseessä olevaa perunahiutale-erää.

“Haluan sydämestäni pyytää asiakkailtamme anteeksi, etenkin näistä kahdesta tuotteista sairastuneiden lemmikkien omistajilta. Tällaisen tapahtuminen ei ole hyväksyttävää. Näin ei saisi tapahtua koskaan. On selvää, että korvaamme kyseisiin tuote-eriin liittyvät eläinlääkärikulut. Palaamme tämän tärkeän asian ohjeistukseen mahdollisimman pian”, Rönnberg sanoo.

7.11. myynnistä vedetyt tuote-erät:

SMAAK Herkkä Kala Viljaton koiranruoka 2 kg ja 10 kg parasta ennen 12/04/2025, 13/04/2025

SMAAK Viljaton Kana kissanruoka 1,5 kg ja 7 kg parasta ennen 19/04/2025

Viime viikolla myynnistä vedetyt tuote-erät:

SMAAK Herkkä Kala Viljaton koiranruoka 2 kg ja 10 kg parasta ennen 3/04/2025, 4/04/2025

Mitä omistajan tulisi nyt tehdä, jos lemmikki on sairastunut tuotteestanne?

Mikäli olet ostanut alla mainittuja tuote-eriä, suosittelemme lopettamaan tuotteiden käytön ja pyydämme teitä palauttamaan ruoat ostopaikan mukaan.
Ruoan voi palauttaa myös ilman alkuperäistä pakkausta tai kuittia. Mikäli olet ostanut alla mainittuja tuote-eriä, suosittelemme keskeyttämään tuotteiden käytön ja pyydämme teitä palauttamaan ruoat Mustin ja Mirrin myymälään.

Pyydämme myös tekemään virallisen reklamaation mukaan suoraan asiakaspalveluumme osoitteeseen asiakaspalvelu@mustijamirri.fi ja lähettämään meille alla olevat lisätiedot reklamaation sujuvoittamiseksi:

 • tuotteen nimi
 • eränumero (jos tiedossa)
 • parasta ennen päivämäärä (jos tiedossa)
 • koska tuote otettu käyttöön
 • kauanko tuotetta on käytetty ennen oireiden alkamista
 • miten tuotetta on säilytetty
 • minkälaisia oireita lemmikki on saanut
 • muita lisätietoja tapahtuneesta (esim. olemassa olevat eläinlääkärilausunnot, tutkimustulokset)

8.11.2023 information in English

Musti Group: Possible cause of pets falling ill established: Foreign potato flakes impacting two grain-free products. Musti Group is taking action and has withdrawn the products from sale in Finland, Sweden, and Norway.

Last week, Musti Group withdrew the SMAAK Adult Grain-Free Fish dog food product from the market. The majority of the batch withdrawn last week was halted in stores and warehouses. Before the withdrawal, 1,400 bags were sold, with the majority having been sold in Finland. Some of these bags may have been affected.

"Based on the symptoms in the affected dogs and the ingredients of the food, it is likely that glycoalkaloid poisoning is the cause. Our experts have deduced that the high concentration of glycoalkaloids in a batch of imported potato flakes could be the likely reason. Glycoalkaloids do not have established feed limits in the EU. This is why European suppliers do not measure values for every batch. In the future, we will measure the glycoalkaloid levels in every batch at our own factory," said CEO David Rönnberg.

"We have only used this specific batch of foreign potato flakes in the recipes of these two foods, and we by no means want to take any risks while waiting for results from laboratory analysis. This is why we have decided to withdraw these product batches," said CEO David Rönnberg.

As a precaution, the company has withdrawn the following two grain-free products:

SMAAK Adult Grain-Free Fish for Dogs 2 kg and 10 kg with BBD 12/04/2025 and 13/04/2025

SMAAK Adult Grain-Free Chicken for Cats 1.5 kg and 7 kg with BBD 19/04/2025.

The majority of the products have already been halted in warehouses and stores before reaching customers.

Musti Group will immediately improve its self-monitoring at the Lieto factory and has stopped ordering from the current supplier. Additionally, Musti Group has informed a customer enterprise in which a batch possibly containing these potato flakes was used.

"I sincerely apologize to our customers, especially to the owners of pets that have been affected by these two products. This is not acceptable. These kind of incidents should never occur. It is a given that we will reimburse the veterinary costs related to these product batches. We will provide guidance on this important matter as soon as possible," Rönnberg said.

The product batches withdrawn on November 7th, 2023:

SMAAK Adult Grain-Free Fish for Dogs 2 kg with BBD 12.04.2025, 13.04.2025

SMAAK Adult Grain-Free Fish for Dogs 10 kg with BBD 12.04.2025, 13.04.2025

SMAAK Adult Grain-Free Chicken for Cats 1.5 kg with BBD 19.04.2025

SMAAK Adult Grain-Free Chicken for Cats 7 kg with BBD 19.04.2025
 

Product batches withdrawn last week:

SMAAK Adult Grain-Free Fish for Dogs 10 kg with BBD 4.4.2025

SMAAK Adult Grain-Free Fish for Dogs 10 kg with BBD 3.4.2025

SMAAK Adult Grain-Free Fish for Dogs 2 kg with BBD 4.4.2025

SMAAK Adult Grain-Free Fish for Dogs 2 kg with BBD 3.4.2025

 

5.11.2023 päivitetty tiedote.

Arvoisa Musti ja Mirrin asiakas

Olemme saaneet viikonlopun aikana satoja sähköposteja liittyen SMAAK Herkkä kala viljaton -erän takaisinvetoon. Käymme sähköposteja parhaillaan läpi. Suhtaudumme viesteihin ja reklamaatioihin äärimmäisellä vakavuudella. Myös huolestuneita some-viestejä on tullut satoja, emmekä siksi ikävä kyllä kykene vastaamaan jokaiseen tänne tulleeseen viestiin erikseen. Keskitämme kaiken voimamme tilanteen selvittämiseen.

Teemme yhteistyötä Ruokaviraston, kuluttajaviranomaisten, eläinlääkärien ja raaka-ainetoimittajien kanssa saadaksemme tilanteesta mahdollisimman nopeasti mahdollisimman kattavan käsityksen ja voidaksemme ryhtyä mahdollisiin lisätoimenpiteisiin.

Tiedossamme on, että useilla koirilla on esiintynyt vakavia oireita, ja olemme tilanteesta järkyttyneitä ja äärimmäisen pahoillamme. Ymmärrämme ja jaamme koiran omistajien tuskan ja huolen. Teemme kaikkemme, jotta asia selviää.

Jotta saamme mahdollisimman tarkan käsityksen sairastuneista lemmikeistä, pyydämme edelleen asiakkaitamme tekemään reklamaation mahdollisista koiran saamista oireista asiakaspalveluumme osoitteeseen asiakaspalvelu@mustijamirri.fi 

Takaisinveto koskee näitä SMAAK Herkkä kala viljaton –eriä:

SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 4.4.2025

SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 3.4.2025

SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 4.4.2025

SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 3.4.2025

Mikäli olet ostanut yllä mainittuja tuote-eriä, suosittelemme keskeyttämään tuotteiden käytön ja pyydämme teitä palauttamaan ruoat myymälään. Ruoan voi palauttaa myös ilman alkuperäistä pakkausta tai kuittia.

Ymmärrämme, että huoli, epätietoisuus ja tiedon tarve on kova. Kerromme heti, kun saamme asiasta uutta tietoa.

 

På svenska: 

Uppdaterning 5.11.2023

Kära Musti och Mirris kund,

Under helgen har vi fått hundratals email angående återkallandet av SMAAK Dog Adult Grain Free Sensitive Fisk. Vi går igenom dessa e-postmeddelanden ständigt. Vi tar dessa meddelanden och klagomål på största allvar. Vi har även fått hundratals oroande meddelanden via sociala medier, och tyvärr kan vi inte svara på varje enskilt meddelande. Vi koncentrerar all vår kraft på att lösa situationen.

Vi samarbetar med Livsmedelsverket, konsumentmyndigheter, veterinärer och råvaruleverantörer för att så snabbt som möjligt få en så omfattande förståelse av situationen som möjligt och för att kunna vidta eventuella ytterligare åtgärder.

Vi är medvetna om att flera hundar har drabbats av allvarliga symtom, och vi är djupt chockade och väldigt ledsna för situationen. Vi förstår och delar ägarnas oro och smärta. Vi gör allt vi kan för att ta reda på vad som har hänt.

För att få den mest exakta bilden av drabbade husdjur ber vi fortfarande våra kunder att rapportera eventuella symtom som deras hundar har upplevt till vår kundtjänst på adressen asiakaspalvelu@mustijamirri.fi.

Återkallelsen gäller följande SMAAK Dog Adult Grain Free Sensitive Fisk:

 • SMAAK Adult GF Fish 10 kg med BBD 4.4.2025
 • SMAAK Adult GF Fish 10 kg med BBD 3.4.2025
 • SMAAK Adult GF Fish 2 kg med BBD 4.4.2025
 • SMAAK Adult GF Fish 2 kg med BBD 3.4.2025

Om du har köpt ovan nämnda produktbatcher rekommenderar vi att du slutar använda produkterna och ber dig vänligen att returnera maten till våra butiker. Maten kan returneras även utan originalförpackning eller kvitto.

Vi förstår att oron, osäkerheten och informationsbehovet är överväldigande. Vi kommer att ge uppdateringar så snart vi har ny information om ärendet.

Vi skulle också be dig skicka oss följande ytterligare information för att underlätta reklamationsprocessen:

 • produktnamn
 • partinummer (om känt)
 • bäst före-datum (om känt) när produkten togs i bruk
 • hur länge produkten har använts innan symtomen började
 • hur produkten har förvarats
 • vilka symptom husdjuret har upplevt
 • eventuell annan relevant information om händelsen (till exempel befintliga veterinärutlåtanden, undersökningsresultat)

 

4.11.2023 Uppdaterad information kring hundfoderprodukten SMAAK Adult GF Fish

Uppdaterat 4.11.2023

Igår eftermiddag rapporterade vi om några reklamationer som vi hade fått angående hundfodersprodukten SMAAK Adult GF Fish. Fram till igår hade vi mottagit fem officiella reklamationer på produkten. Under gårdagskvällen och denna morgon har vi fått ett antal nya återkopplingar gällande de aktuella produktpartierna. Vi beklagar verkligen den uppkomna situationen.  

De aktuella produktpartierna har tagits bort från försäljning i våra butiker och vår webbshop. Vi tar detta ämne på största allvar och har vidtagit omedelbara åtgärder från att det första klagomålet mottogs. Vi kommer att göra vårt yttersta för att ta reda på orsaken till symptomen så snart som möjligt. Vi kommer också att analysera produkten och aktuella partiet i ett laboratorium i Finland. Innan analyserna är slutförda kan vi tyvärr inte förutsäga vad som har orsakat symptomen. På grund av den höga värmebehandlingen av produkterna är bakteriella orsaker osannolika.

Sedan ärendet inleddes har vi haft kontakt med Livsmedelsverket, konsumentmyndigheter, veterinärer och råvaruleverantörer. De reklamationer vi har fått in visar att husdjuren har haft varierande symptom. Dessa inkluderar illamående, tillfällig svaghet i ben samt trötthet. Vi kommer att informera ytterligare så snart vi har mer exakta uppgifter. För oss är förstklassig foderkvalitet och därmed säkerheten för våra kunders husdjur en förutsättning för vår verksamhet, som vi aldrig kommer att kompromissa med.

Om du har köpt någon av de produkter som anges nedan rekommenderar vi att du slutar använda produkterna och returnerar fodret till en Musti ja Mirri eller Petenkoiratarvike affär. Fodret kan även returneras utan den originella förpackningen eller kvitto. Vi ber er även göra en formell reklamation rakt till vår kundtjänst, asiakaspalvelu@mustijamirri.fi Musti ja Mirri policy är att samla in all tillgänglig information om ärendet när en reklamation lämnas in.

Ifall ert ärende berör foderreklamation, ber vi er vänligen att skicka informationen nedan åt oss för att underlätta reklamationsärendet.

 • Produktens namn
 • Partinummer (ifall känt)
 • Bäst före-datum (ifall känt)
 • När produkten tagits i bruk
 • Hur länge produkten användes innan symptomen började
 • Hur produkten har förvarats
 • Hurdana symptom husdjuret fått
 • Övrig information om händelsen (t.ex. veterinärs journalanteckningar och epikris, resultat av laboratorieundersökningar)

SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 4.4.2025 

SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 3.4.2025 

SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 4.4.2025 

SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 3.4.2025 

Information 3.11.2023

Vi har denna vecka mottagit reklamationer gällande hundfoderprodukten SMAAK Adult GF Fish. Baserat på dessa reklamationer misstänker vi en kvalitetsdefekt i de berörda produktpartierna.

Förstklassig foderkvalitet, och därmed säkerheten för våra kunders husdjur, är en förutsättning för oss och vi kompromissar aldrig med detta. Vi övervakar återkopplingen mycket noga och tar alla reklamationer angående foderkvaliteten på största allvar. Som en försiktighetsåtgärd har vi dragit tillbaka de aktuella produktpartierna från försäljning den 31.10-2.11.2023, både i våra butiker och online.

Vi ber om ursäkt för situationen och kommer att göra vårt yttersta för att klargöra orsaken till reklamationerna så snart som möjligt. Vi kommer också omedelbart att undersöka produkten och partiet i fråga i ett laboratorium i Finland. Vi kommer att informera ytterligare så snart vi har mer exakt information.

Det är en del av Musti ja Mirri policy att vi vid reklamationer alltid samlar in all tillgänglig information om ärendet, konsulterar experter såsom veterinärer och vid behov låter utföra ytterligare analyser. Dessa analyser styrs av myndigheternas riktlinjer. Vi har också ett nära samarbete med Livsmedelsverket och Konsumentverket.

Ifall ni har köpt någon av produktpartierna nedan, ber vi er lämna dem tillbaka till en Musti ja Mirri-affär.

154775 SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 4.4.2025

154775 SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 3.4.2025

154774 SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 4.4.2025

154774 SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 3.4.2025

Vår kundtjänst betjänar er må-fre kl 10-17 på asiakaspalvelu@mustijamirri.fi

 

6.11.2023 Added information in English

Sunday 5.11.

Dear Musti & Mirri customers, 

During the weekend, we have received several hundred concerned emails regarding the withdrawal of a batch of SMAAK Adult Grain Free Fish dog food. We are currently reading through all of the emails. We take the messages and claims extremely seriously. We have received hundreds of concerned social media messages, and unfortunately cannot reply each message here personally. We are focusing all our efforts into sorting out the situation.

We collaborate with Finnish Food Authority, consumer authorities, veterinarians, and the suppliers of raw materials, in order to form a comprehensive understanding of the situation as quickly as possible and to take any additional measures.

We are aware that several dogs have developed severe symptoms and we are shocked and extremely sorry for the situation. We understand and share the pain of dog owners. We will do everything we can to sort out the situation.

In order to get the most accurate understanding of sick pets, we still ask our customers to make an official complaint about possible symptoms their dog may have directly to our customer service at: asiakaspalvelu@mustijamirri.fi

The withdrawal concerns these SMAAK Grain Free Fish batches: 

 • SMAAK Adult GF Fish 10 kg, BBD 4.4.2025  
 • SMAAK Adult GF Fish 10 kg, BBD 3.4.2025  
 • SMAAK Adult GF Fish 2 kg, BBD 4.4.2025  
 • SMAAK Adult GF Fish 2 kg, BBD 3.4.2025 

If you have purchased the product batches highlighted here, we recommend that you immediately stop using the products, and ask you to return the item(s) directly to the place of purchase. You do not need the original package or receipt to return the product.

We understand that there is a lot of worry, uncertainty, and need for information. We will report more on the matter immediately after more information is received.

Saturday 4.11.

We announced yesterday afternoon that we had received a few reclamations regarding SMAAK Adult Grain Free Fish dog food product. By yesterday, we had received five official complaints about the product. During last night and this morning, we received numerous new messages regarding the product batches in question. We are very sorry for the situation.

The product batches in question have been removed from sale in stores and online. We take the matter very seriously and have taken immediate measures right after the first complaint. We will do everything we can to find out the cause of the symptoms as soon as possible. We also examine the product and the batch in question in a laboratory in Finland.

Until the examinations are completed, unfortunately, we cannot predict what caused the symptoms. Due to the high heat treatment of the products before sale, bacterial causes are unlikely. Since the case came to our attention, we have collaborated with Finnish Food Authority, consumer authorities, veterinarians and suppliers of raw ingredients.

Based on the complaints we have received the pets' symptoms have varied. They have included nausea, temporary weakness in the limbs and fatigue.

We will report more on the matter immediately after more information is received. The health and safety of our customers’ pets and the provision of first-class quality food are prerequisites for all our operations and are not something that we will ever compromise on.

If you have purchased the product batches highlighted here, we recommend that you immediately stop using the products, and ask you to return the item(s) directly to the place of purchase. You do not need the original package or receipt to return the product. We also ask you to make an official reclamation directly to our customer service at: asiakaspalvelu@mustijamirri.fi. Both Musti & Mirri and Peten Koiratarvike operate in a way that in complaint situations, all available information about the case is always collected.

 • SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 4.4.2025
 • SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 3.4.2025
 • SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 4.4.2025
 • SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 3.4.2025

 

Päivitetty tiedote 4.11.2023

Tiedotimme eilen iltapäivällä saamistamme muutamista reklamaatioista koskien koiranruokatuote SMAAK Herkkä kala viljaton -tuotetta. Eiliseen mennessä olimme saaneet tuotteesta viisi virallista reklamaatiota. Eilisen illan aikana ja tänään aamulla olemme saaneet lukuisia uusia yhteydenottoja liittyen kyseisiin tuote-eriin. Olemme hyvin pahoillamme tilanteesta.   

Kyseiset tuote-erät on poistettu myynnistä myymälöistä ja verkkokaupasta. Otamme asian erittäin vakavasti ja olemme ryhtyneet välittömästi toimenpiteisiin heti ensimmäisen reklamaation jälkeen. Teemme kaikkemme selvittääksemme ilmenneiden oireiden syyn mahdollisimman pian. Tutkimme myös tuotteen ja kyseisen erän laboratoriossa Suomessa. Ennen tutkimusten valmistumista emme valitettavasti pysty ennakoimaan, mikä oireet on aiheuttanut. Tuotteiden korkean lämpökäsittelyn vuoksi bakteeriperäiset syyt ovat epätodennäköisiä.

Olemme tapauksen alusta lähtien tehneet yhteystyötä Ruokaviraston, kuluttajaviranomaisten, eläinlääkärien ja raaka-ainetoimittajien kanssa. Saamiemme reklamaatioiden perusteella lemmikkien oireet ovat olleet vaihtelevia. Niihin on kuulunut pahoinvointia, raajojen tilapäistä heikkoutta ja väsymystä. Tulemme tiedottamaan asiasta lisää heti kun meillä on tarkempaa tietoa. Ruoan ensiluokkainen laatu ja sitä kautta asiakkaidemme lemmikkien turvallisuus on meille toimintamme edellytys, josta emme tingi koskaan. 

Mikäli olet ostanut alla mainittuja tuote-eriä, suosittelemme keskeyttämään tuotteiden käytön ja pyydämme teitä palauttamaan ruoat Mustin ja Mirrin tai Peten Koiratarvikkeen myymälään. Ruoan voi palauttaa myös ilman alkuperäistä pakkausta tai kuittia. Pyydämme myös tekemään virallisen reklamaation suoraan asiakaspalveluumme osoitteeseen asiakaspalvelu@mustijamirri.fi. Mustin ja Mirrin toimintamalliin kuuluu, että reklamaatiotilanteissa kerätään aina kaikki saatavissa oleva tieto tapauksesta. 

Jos viestisi koskee ruokareklamaation tekoa, niin pyytäisimme sinua ystävällisesti lähettämään meille alla olevat lisätiedot reklamaation sujuvoittamiseksi:

 • tuotteen nimi
 • eränumero (jos tiedossa)
 • parasta ennen päivämäärä (jos tiedossa)
 • koska tuote otettu käyttöön
 • kauanko tuotetta on käytetty ennen oireiden alkamista
 • miten tuotetta on säilytetty
 • minkälaisia oireita lemmikki on saanut 
 • muita lisätietoja tapahtuneesta (esim. olemassa olevat eläinlääkärilausunnot, tutkimustulokset)

SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 4.4.2025  

SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 3.4.2025  

SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 4.4.2025  

SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 3.4.2025  

 

Tiedote 3.11.2023

Tietoomme on tällä viikolla tullut reklamaatioita liittyen koiranruokatuotteeseen SMAAK Herkkä kala viljaton. Näiden reklamaatioiden perusteella epäilemme laatuvirhettä kyseessä olevissa tuote-erissä.

Ruoan ensiluokkainen laatu ja sitä kautta asiakkaidemme lemmikkien turvallisuus on meille toimintamme edellytys, josta emme tingi koskaan. Seuraamme palautteita hyvin tarkasti ja otamme kaikki ruuan laatuun liittyvät reklamaatiot hyvin vakavasti. Varotoimenpiteenä olemme 31.10. - 2.11.2023 poistaneet myynnistä kyseiset tuote-erät sekä myymälöistä että verkkokaupasta.

Pahoittelemme tilannetta ja teemme kaikkemme selvittääksemme reklamaatioiden syyn mahdollisimman pian. Tutkimme myös välittömästi tuotteen ja kyseisen erän laboratoriossa Suomessa. Tulemme tiedottamaan asiasta lisää, heti kun meillä on tarkempaa tietoa.

Mustin ja Mirrin toimintamalliin kuuluu, että reklamaatiotilanteissa kerätään aina kaikki saatavilla oleva tieto tapauksesta, konsultoidaan asiantuntijoita kuten eläinlääkäreitä, ja tarvittaessa teetetään lisätestejä. Testien ohjenuorana toimivat viranomaisten ohjeet. Teemme myös tiivistä yhteystyötä Ruokaviraston ja Kuluttajaviraston kanssa.

Mikäli olet ostanut alla mainittuja tuote-eriä, pyydämme teitä palauttamaan ruoat Mustin ja Mirrin myymälään.

154775 SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 4.4.2025

154775 SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 3.4.2025

154774 SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 4.4.2025

154774 SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 3.4.2025

Asiakaspalvelumme palvelee ma-pe klo 10-17 asiakaspalvelu@mustijamirri.fi.

Tiedote liittyen koiranruokatuotteeseen SMAAK Herkkä kala viljaton

Tiedote liittyen koiranruokatuotteeseen SMAAK Herkkä kala viljaton

Tiedote liittyen koiranruokatuotteeseen SMAAK Herkkä kala viljaton