Musti ja Mirri Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 15.7.2014

1.        Rekisterinpitäjä


Musti ja Mirri Oy (y-tunnus: 1083808-5)
Lempääläntie 21
33820 Tampere
FINLAND

2.        Rekisteriasioista vastaava henkilö


Mikko Virta
c/o Musti ja Mirri Oy
Sähköposti: mikko.virta(a)mustijamirri.fi
Asiakaspalvelu: 0800 305 035 (puhelu on asiakkaalle maksuton)

3.        Rekisterin nimi


Musti ja Mirri Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteriseloste

4.        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden, kanta-asiakassuhteiden ja muihin asialliseen yhteyteen perustuvien suhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, mukaan lukien kasvattajakerhon toiminta. Osana asiakkuuden hoitamista ja hallinnointia rekisteröidylle voidaan lähettää asiakasviestintää, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Esimerkiksi kanta-asiakkaille lähetettävät bonustiedotteet ovat tällaista asiakasviestintää.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös Musti ja Mirri Oy:n, sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Musti ja Mirri -ketjuun kuuluvien itsenäisten franchising-yrittäjien markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi, sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Rekisteröityjä voidaan myös segmentoida ja profiloida, jotta rekisteröidylle voidaan kohdentaa rekisteröityä kiinnostavaa markkinointia. Profilointi voi perustua esimerkiksi rekisteröidyn ilmoittamiin kiinnostustietoihin tai ostohistoriatietoihin, joita voidaan kerätä tuotekohtaisesti.

Lisäksi henkilötietoja käytetään myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, mukaan lukien Musti ja Mirri -ketjuun kuuluvien itsenäisten franchising-yrittäjien toimintojen ohjaaminen.

 

5.        Rekisterin tietosisältö


Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia perustietoja ja markkinointiin liittyviä tietoja:

-        etu- ja sukunimi
-        postiosoite
-        puhelinnumero
-        sähköpostiosoite
-        syntymävuosi
-        henkilötunnus (suostumuksen perusteella)
-        asiakkuuden alkamisajankohta
-        suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
-        rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt
 

Mustin ja Mirrin verkkokaupan asiakkaista ja verkkopalvelun www.mustijamirri.fi mahdollisista muista käyttäjistä voidaan käsitellä seuraavia tietoja (edellä mainittujen perustietojen lisäksi):

-        toimitustapaa ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite (jos eri kuin tilaajan tiedot)
-        asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot
-        maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
-        evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat Mustin ja Mirrin verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot (esim. tieto siitä, mitä tuotetta rekisteröity on palvelussa katsonut) ja tekniset tiedot (kuten IP-osoite), jos tietoja liitetään henkilötietoihin
-        tiedot koskien rekisteröidyn luomaa sisältöä tai muuta toimintaa verkkopalvelussa, kuten tuotearvostelut
 

Kanta-asiakkaista voidaan käsitellä seuraavia tietoja (edellä mainittujen perustietojen ja verkkokauppa-asiakkaista käsiteltävien tietojen lisäksi):

-        kanta-asiakkaaksi liittymistä ja kanta-asiakassuhteen päättymistä koskevat tiedot
-        pääkorttia ja rinnakkaiskortteja koskevat tiedot
-        tieto alaikäisen huoltajasta tai muusta edunvalvojasta
-        tiedot jäsenyyksistä liitoissa yhdistyksissä tai harrasteseuroissa
-        tieto siitä, onko kanta-asiakas rekisteröity kasvattaja, ja jos on, mahdolliseen Mustin ja Mirrin Kasvattajakerhon jäsenyyteen liittyvät tiedot
-        lemmikkieläimiä koskevat tiedot
-        kanta-asiakkaaksi tunnistautuneena tehdyt ostotiedot loppusumma- ja tuotetasolla, mukaan lukien tieto ostopaikasta, päivämäärästä ja kuittinumerosta
-        bonuskertymää koskevat tiedot ja bonusjärjestelmän hallinnointiin liittyvät muut tiedot
-        kanta-asiakasnumero ja salasana rekisterinpitäjän sähköisiin palveluihin

6.        Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi, kun rekisteröity asioi Mustin ja Mirrin verkkokaupassa, käyttää muutoin Mustin ja Mirrin verkkopalvelua tai liittyy kanta-asiakkaaksi tai Kasvattajakerhon jäseneksi. Tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Mustin ja Mirrin, sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten sekä Musti ja Mirri -ketjuun kuuluvien itsenäisten franchising-yrittäjien muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä, Itella Oyj:n osoiterekisteristä ja muista vastaavista rekistereistä.

7.        Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8.        Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin sisältämät tiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen.. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

9.        Rekisteröidyn kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi tehdä asioidessaan verkkokaupassa, liittyessään kanta-asiakkaaksi, uutiskirjeessä tarjottavan kieltolinkin avulla tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään. Kanta-asiakas voi tehdä kiellon kirjautumalla omiin asiakastietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.

10.    Rekisteröidyn tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11.    Tiedon korjaaminen


Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Kanta-asiakas voi myös korjata itse tietonsa kirjautumalla tietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa. 

Back to top